CHÍNH SÁCH ĐỔI - TRẢ SẢN PHẨM

A. SẢN PHẨM LỖI DO NHÀ SẢN XUẤT (PHẦN CỨNG)
Sản phẩm nguyên seal
- 15 ngày đầu
 • Miễn phí 1 đổi 1 sản phẩm tương đương.
 • Hoàn tiền 100% trong trường hợp đổi sản phẩm mà sản phẩm đổi hết hàng.
 • Trừ 5% so với giá máy likenew bán tại thời điểm quý khách muốn đổi sang sản phẩm khác (có giá trị tương đương hoặc lớn hơn sản phẩm đã mua)
 • Trừ 15% so với giá máy likenew tại thời điểm quý khách muốn bán lại sản phẩm.
- Ngày thứ 16-90
 • Sản phẩm được bảo hành theo chế độ bảo hành của BB Nha Trang
 • Trừ 10% - 40% so với giá máy likenew bán tại thời điểm quý khách muốn đổi sang sản phẩm khác (có giá trị tương đương hoặc lớn hơn sản phẩm đã mua)
 • Trừ 20% - 40 % so với giá máy likenew tại thời điểm quý khách muốn bán lại sản phẩm.
Sản phẩm likenew
- 7 ngày đầu
 • Miễn phí 1 đổi 1 sản phẩm tương đương.
 • Hoàn tiền 100% trong trường hợp sản phẩm đổi hết hàng.
 • Trừ 10% so với giá máy likenew bán ở thời điểm hiện tại trong trường hợp sản phẩm đổi còn hàng nhưng quý khách muốn đổi sang sản phẩm khác
 • Trừ 20% giá trị giá máy likenew tại thời điểm quý khách muốn bán lại sản phẩm.
- Ngày thứ 8-90
 • Sản phẩm được bảo hành theo chế độ bảo hành của BB Nha Trang
 • Trừ 15% - 40% so với giá máy likenew bán tại thời điểm quý khách muốn đổi sang sản phẩm khác (có giá trị tương đương hoặc lớn hơn sản phẩm đó)
 • Trừ 25% - 40% (tùy theo hình thức) so với giá máy likenew của sản phẩm đó tại thời điểm quý khách muốn bán lại sản phẩm.
B. SẢN PHẨM KHÔNG LỖI
Sản phẩm nguyên seal
- 15 ngày đầu tiên
 • Trừ 10% so với giá máy likenew bán tại thời điểm quý khách muốn đổi sang sản phẩm khác (có giá trị tương đương hoặc lớn hơn sản phẩm đã mua)
 • Trừ 20% so với giá máy likenew tại thời điểm quý khách muốn bán lại sản phẩm.
Ngày thứ 16-90
 • Trừ 15% - 40% so với giá máy likenew bán tại thời điểm quý khách muốn đổi sang sản phẩm khác (có giá trị tương đương hoặc lớn hơn sản phẩm đã mua)
 • Trừ 25% - 40% so với giá máy likenew tại thời điểm quý khách muốn bán lại sản phẩm.
Sản phẩm likenew
- 7 ngày đầu
 • Quý khách có thể đổi sang sản phẩm có giá trị tương đương hoặc lớn hơn sản phẩm đã mua (chỉ áp dụng 1 lần - Lần 2 mất phí 5%).
 • Trừ 20% so với giá máy likenew tại thời điểm quý khách muốn bán lại sản phẩm.
- Ngày thứ 8-30
 • Trừ 15% so với giá máy likenew bán tại thời điểm quý khách muốn đổi sang sản phẩm khác (có giá trị tương đương hoặc lớn hơn sản phẩm đã mua)
 • Trừ 20% so với giá máy likenew tại thời điểm quý khách muốn bán lại sản phẩm.
- Ngày Thứ 31-90
 • Trừ 20% - 40% (tùy theo hình thức sản phẩm) so với giá máy likenew bán ở thời điểm hiện tại nếu quý khách muốn đổi sang sản phẩm có giá trị tương đương hoặc lớn hơn sản phẩm đã mua.
 • Trừ 25% - 40% (tùy theo hình thức sản phẩm) so với giá máy likenew tại thời điểm quý khách muốn bán lại sản phẩm.
LƯU Ý : BB Nha Trang xin phép từ chối đổi hoặc nhập lại sản phẩm nếu sản phẩm đó không đủ điều kiện đổi trả.
Danh mục